logo

Сахна безаклари. БОЛАЛАР УЙИН ФОЛЬКЛОРИ

Сахна безаклари Rating: 6,1/10 346 reviews

Туй безаклари, сахна ва хонодон, гушанга келишилган нархда ясатамиз.

сахна безаклари

Ўқувчиларни қўшиқ айтишга тайёрлашнинг турли услублари қуйидагилардан иборат: -машқларни бутун гурух билан ёки алохида овоз турлари бўйича кичик гурухлар билан ишлаш; -маълум унли товушлар, бўғин ва сўзлар ёрдамида иш олиб бориш; -турли товуш йўналишлари услубида иш олиб бориш; -турли динамикага хос услубда иш олиб бориш; -айрим халқ қўшиқлари бўлакчаларидан фойдаланиб ишлаш; -диапазоннинг маълум қисмида кенгайтириб иш олиб бориш; Овозни куйлашга тайёрлаш машқларини оддийдан мураккабга томон олиб бориш тартибида ўтказилади. Агар топишмокнинг жавобини топа олмаса, утмишдп «шахар» талаб килинарди. Суратга олиш нарсаларни икки улчамли текисликда суратга олишнинг техник воситаси сифатида бошланиб, кейин санъат турига усиб чикди. Айниқса комил инсон тарбиясига оид илмий-методик оммавий саҳна кўринишлар, шунингдек президентимиз И. Бу санъат тури инсон фаолиятининг бадиий ва бадиий булмаган сохалари оралигидан жой олади. Кошгарийнинг девону лугатит турк асарида кайд этилган. Бундай махсус йиғилишга тўгарак ташкил этишдан манфаатдор бўлган барча шахслар таклиф этади.


Next

Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги жиззах педагогика коллежи

сахна безаклари

Токчага бугдой сепувдим, Ундимикин-о, ундимикин? Болаларнинг уйин танлашдаги диди ва уйин турлари йиллар утиб узгариб бормокда. Бу турдаги савол жавобли топишмоклар «Ошик Ойдин», «Ошик Алванд», «Хирмон дали», «Ёзи билан Зебо» достонларида, Махматкули ва Дурди Килич айтишувларида тез-тез учраб туради. Улар эпик турда халк эпоси, эпик достон, роман эпопея, роман, кисса; лирик турда — касида, туюк, рубоий, газал, мустахзод, шеър; драматик турда — фожиа трагедия , комедия, драма кабилардир. Қўлланмада ёритилган барча билим, кўникма ва малакалар, олинган натижалар умумий ўрта таълим мактабларида мусиқа маданияти фанини ўқитишда мухим ахамият касб этади. Санъат амалиёти давомида унинг икки хусусияти — ажралиш ва жамланишга мойиллик яккол кузга ташланади. Масалан мусаввирликда маиший, тарихий, манзарали мавзулар уз жанр куринишларини келтириб чикаради.

Next

Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги жиззах педагогика коллежи

сахна безаклари

Қуйидаги муаммоларнинг ҳар бирини алохида-алохида кўриб чиқамиз. Ушбу кўлланма вокал ижрочилиги, чолғу ижрочилиги, мусиқа саводхонлиги, тугарак раҳбарлиги каби муаммоларни хал этишга уринишлардан биридир. Халк драмасининг мана шу «сахна»да, турт томондан жой олган томошабин даврасида уйналиши ижрочилардан маълум услуб ва тасвирий воситалар, бадиий махорат талаб килган. «Фидокор» газета, 2000 йил 8 июнь 6. Мамлакатимиздаги маданий хаётнинг юксалиши эса ҳозирги кунда коллежларда тайёрланаётган бошланғич синфларда мусиқа ўқитувчиси ва тўгарак раҳбари мутахассисларни тайёрлашда ўқув юртлари олдига ўта долзарб муаммоларни қўймоқда.

Next

БОЛАЛАР УЙИН ФОЛЬКЛОРИ

сахна безаклари

Мусика товуш товланишлари оркали фикр ва туйгуларни акс эттиради, хаёт боскичларида инсониятни тулкинлантириб келган ахлокий муаммоларни баён килади. Тўгаракларни тузиш мураккаб ва узоқ давом этадиган жараёндир. Топишмок айтиш кайси бир халкда булмасин, у акл-зийраклик мусобакаси, кунгил очиш, уйин-кулгу воситаси. Хотин-кизлар театрида эркаклар ролида хотин-кизларнинг чикиши, эрлар театрида хотин-кизлар ролида эркакларнинг чикиши одат булиб колган эди. Ажралиш санъати янги турларнинг вужудга келиши, уларнинг мустакилликка интилиши билан боглик булса, жамланиш санъат турларининг бирор коришмага интилишида куринади. Маънавий жиҳатдан ривожланган жамиятдан истеъдод эгалари миллатнинг ғурури келажаги деб қаралади. .

Next

Туй безаклари, сахна ва хонодон, гушанга келишилган нархда ясатамиз.

сахна безаклари

Ўқувчилар қалбини урф-одатларимиз, қадриятларимизни ўргатиш орқали улардан одоб-ахлоқ нурларини ёритмоқчи бўлган тарбиячи ўқувчи чуқур билим, кенг махорат ва тарбиячилик, ташкилотчилик санъатини эгалламоғи лозим. Мусиқа дарси, мусиқадан синфдан ташқари тўгарак ишларин олиб бориш нафақат тарбияси беришда мухим омил бўлиб хизмат қилинади. Албатта бундай тадбирларда томашабин ўзига маънавий озуқа олади, рохатланиб дам олиб хордиқ чиқаради. Уларнинг услуби метафора истиора , кучим, киноя, кочирик йули билан сузларни кучма маънода ишлатиб, яширилган нарса, ходисаларнинг белгиларига иккинчи бир нарса, ходисаларнинг белгиларини киёслаш, имо-ишора килишдан иборатдир. Оврупа тадкикотчилари бу томошаларнинг асосларини «Дйонис маросим»ларида курадилар. Уйинга мос кийим-кечак тайёрланган, грим килинган. Албатта, чиройли декорация, сахна безаклари, ёрқин чироқлар ва хақиқий мухлислар.


Next

Санъатнинг турлари » Sanat » Referat » Referat

сахна безаклари

Овозли кино инсон билиш имкониятларини кенгайтиради. Кечаси офтобдек, кундузи коптокдек лампочка Гапирса Масквадан, эшитасиз Кувадан радио. Чизикли расм хаёт ходисаларини тезрок акс эттириш билан оммавийлик хусусиятига эга. Бу санъат турида халк ижоди бадиий хунар сифатида бошка санъат турларига караганда купрок ва кучлирок сакланиб колган. Кино санъати киноматографик техника намоён булиш шаклларидан биридир. Юқоридаги омиллар бир-бири билан узвий боғланган бўлиб, талаба-ўқувчи ёшларда мусиқий-оммавий тарбиявий тадбирларни амалга оширишда мухим тарбиявий аҳамият касб этади. «Топишмок» сузи «топ» буйрук феълига «иш-мок» ясовчилари кушилиши билан чигал, мураккаб, белги хусусиятти яширин берилган бирор номаълум нарсани топиш мазмунини ифодалайдиган ясама отга айланган.

Next

Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги жиззах педагогика коллежи

сахна безаклари

Овчилик, чорвачилик, дехкончилик, шунингдек, кадимги хунармандчилик, аждодоларимизнинг кундалик турмуш тарзи болалар уйинларининг келиб чикишига асос булган дастлабки ва асосий ижтимоий банбалар сирасига киради. Тарбия туғилган кундан бошланмоғи лозим. Кишлокда яшовчи кизикчи ва масхарбозлар эса машшок, уйинчи,хофизлари билан бирга «даста», «туда»,»туп» дейиларди. Шахар ва кишлок болалари одатда кечкурунлари тупланиб, гаплашиб утирадилар. «Таълим тўғрисида» ги қонуннинг 17-моддасига асосан мактабдан ташқари таълимда болалар ва ўсмирларнинг якка тартибдаги эҳтиёжларини қондириш, уларнинг бўш вақти ва дам олишини ташкил этиш учун давлат органлари, жамоат бирлашмалари, шунингдек бошқа юридик ва жисмоний шахслар маданий-эстетик, илмий-техникавий, спорт ва бошқа йўналишларда мактабдан ташқари таълим муассасаларини ташкил этишлари мумкин. Бугдой булар уртасида магзи бор, Балик булар сув ичида жони бор. Унда инсон хажмли, майин — эгилувчан, киёфа ва фазоли шакллар воситасида тасвирланади.

Next

Муниса ҳаммасини уддалади...

сахна безаклари

Мусиқий-оммавий тадбирларни амалга ошириш орқали ўқувчиларга миллий онг, миллий мафкурани шакллантиришга қаратилган илғор иш тажрибаларидан намуна тариқасида келтирилган. Шунингдек, республикамиздаги фольклор-этнографик жамоалар катнашчилари ҳамда мазкур фанга қизиқувчиларга ҳам тавсия этилади. Бундан ташқари мактаблардан ҳам унумли фойдаланиш лозим. Шундай пайтларда болаларни туплаш, уйинларни уюштириш, айрим болалар томонидан ташаббускорлик курсатиш талаб килинади. Улаор хам яратувчилик, хам ижрочилик, хам ташкилотчилик вазифаларини бажаради. Хозирги кунда фото санъати бадиий маданиятнинг ажралмас кисмига айланиб колди. Санъат ижтимоий хаётнинг мустакил сохаси булиши билан бирга инсон фаолиятининг бадиий булмаган сохалари билан хам чамбарчас боглик.

Next

БОЛАЛАР УЙИН ФОЛЬКЛОРИ

сахна безаклари

Сахнада эса қанчалар профессионал , 100% жонли этишга ишончи комил бўлмасин барибир хаяжон босаётгани билинаётган сахнанинг маликаси Муниса. Жанр тушунчаси санъатни туркумлаб урганиш заруриятидан келиб чикади, яъни бадиий ходисаларнинг бирор турига хос умумийликни намоён этади. Мармартош, оддий тош, ёгоч, металл, гипс ва бошкалар моддий ашёлардир. Сухбатларда амалга оширилаётган тадбирнинг мохияти тушунтирилиб, тўгаракка ёзилиш тўғрисидаги ташвиқот юритилади. Ёзилганлар орасида тўгарак ишига доимий ва фаол қатнашишда хаваскорлик қиладиганлар ҳам топилиб туради. Актёр махорати театр санъатининг туб ва нодир хусусиятидир. Демак истеъдод эгаларини излаб топиш, тарбиялаш, рағбатлантириш, уларга шарт-шароитлар яратиб бериш, ижтимоий маросимлар, минглаб томашабинлар иштирокида ўтадиган оммавий тадбирлардир.


Next